Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego wynagrodzenie

Pobierz

W przeciwnym razie stażysta .Aug 31, 2022Jun 18, 2021Nov 23, 2020Paweł J. nauczyciel kontraktowy zatrudniony w szkole podstawowej ma 10-letni staż pracy, realizuje pensum w wymiarze 18 godzin tygodniowo.. Wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna starającego się o awans zawodowy nauczyciela jest zwiększone o wysokość dodatku funkcyjnego.. Czy w tej sytuacji dodatek funkcyjny, o którym mowa, należy wypłacać (wznowić) od 1 lipca 2020 r. czy 1 września 2020 r?. Data publikacji: 15 lipca 2022 r. W nowym systemie awansu zawodowego nauczycieli opiekun stażu ma zostać zastąpiony mentorem dla początkującego nauczyciela.. Podstawowym zadaniem mentora będzie wspieranie początkującego nauczyciela procesie wdrażania się do pracy w zawodzie.Aug 25, 20225 days agoJul 6, 2022Jul 4, 2022Opiekunowi stażu, na czas nieobecności nauczycielki - stażystki wstrzymano wypłacanie dodatku funkcyjnego z tytułu opiekuna stażu.. Do ustalenia wynagrodzenia urlopowego przyjmujemy następujące składniki: • wynagrodzenie zasadnicze - 2100 zł, • dodatek stażowy - 210 zł (10% x 2100 zł),Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy 31 maja.. Karta Nauczyciela wskazuje, że szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku ustala organ prowadzący szkołę.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674).Kwestie dodatku dla opiekuna stażu regulują z jednej strony przepisy § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn..

Tyle w kwestii opiekuna stażu podają akty prawne.Sep 9, 2022Jun 9, 2022Marta Wysocka.

Nauczyciel nie może się go zrzec.. :Aug 30, 2022Sep 7, 2022W rozporządzeniu MENiS w § 5 jest mowa, iż opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.. Od 2.09.2014 r. nauczyciel kontraktowy jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (ciąża) i prawdopodobnie okres nieobecności przedłuży się do co najmniej 1 roku.Funkcję opiekuna stażu np. w przedszkolach i szkołach niepublicznych może bowiem pełnić nauczyciel na stanowisku kierowniczym, który posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego.. wynagrodzenia zasadniczego, tj. od 11/18 i powinien wynosić, 72,72 zł (wynagrodzenie zasadnicze 1454,44 zł (ze stawki 2380 zł) x 5%= 72,72 zł).. Żaden przepis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Jul 5, 20226 days agoNauczyciel mianowany sprawuje funkcję opiekuna stażu nad nauczycielem kontraktowym, który ubiega się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymuje z tego tytułu dodatek w wysokości 40 zł miesięcznie..

Czy funkcję "opiekuna stażu" nauczyciela stażysty powinno się pełnić do 31 maja czy np. do 14 czerwca?

Nie można mu tego uprawnienia odebrać.. 1 pkt 2 i ust.. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli będących opiekunami stażystów jest w okresie trwania stażu.5% z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu naliczany będzie od ww.. Podstawa prawna: 1.. Świadczenia, o którym mowa, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.Nauczyciel - opiekun stażu ma prawo do dodatku funkcyjnego i jego otrzymywania, jako składnika wynagrodzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt